fifa手游竞价的球员没了:1-7月份全縣房地產開發投資完成情況

fifa手游大更新 www.sdxbc.icu 發布日期:2018-9-29 14:21:32

分享:

打印本頁

全縣房地產開發投資完成情況
         單位 1-7月 同比增長(%)
一、房地產開發投資 萬元 869836 69.8
二、本年購置土地面積 萬平方米 62.2 14.8
三、商品房面積
1、施工面積 萬平方米 415.9 -8.1
          其中:新開工 萬平方米 112.1 54.8
2、房屋竣工面積 萬平方米 64.7 -34.1
3、商品房銷售面積 萬平方米 79 39.6
           其中:住宅 萬平方米 72.8 53.6
4、商品房待售面積 萬平方米 5.7 11.8
           其中:住宅 萬平方米 2.4 20
5、房屋銷售額 萬元 856588 56.2
           其中:住宅 萬元 794415 66.2