fifa手游射门技巧:2018年3季度地區生產總值情況表

fifa手游大更新 www.sdxbc.icu 發布日期:2018-10-31 9:37:14

分享:

打印本頁

地區生產總值(萬元) 比上年同期增長(%)
(按可比價計算)
本期 同期 本期 同期 變化點數
地區生產總值 4138248.6  3975929.9  7.07  7.3  -0.2 
 農林牧漁業 340084.0  327128.0  3.2  3.7  -0.5 
 工業 2153313.7  2307672.8  8.2  6.4  1.8 
  #開采輔助活動 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
  #金屬制品、機械和設備修理業 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
 建筑業 360103.0  336873.3  -2.0  11.2  -13.2 
 批發和零售業 186505.1  169251.8  8.1  6.8  1.3 
  批發業 45292.6  41892.7  6.1  4.3  1.8 
  零售業 141212.5  127359.2  8.8  7.6  1.2 
 交通運輸、倉儲和郵政業 123232.3  116515.6  5.4  21.2  -15.8 
 住宿和餐飲業 72111.3  66436.7  5.7  11.4  -5.7 
  住宿業 3697.8  3374.0  8.6  8.7  -0.1 
  餐飲業 68413.4  63062.7  5.5  11.6  -6.1 
 金融業 199407.3  136215.9  7.4  15.6  -8.2 
 房地產業 343617.3  204845.9  11.2  1.4  9.7 
  房地產業(K門類) 229223.7  144532.0  14.7  0.2  14.5 
  自有房地產經營活動 114393.6  60313.9  5.0  5.0  0.0 
 其他服務業 359874.6  310989.8  11.0  9.5  1.5 
  營利性服務業 102125.1  90912.6  10.7  12.1  -1.4 
  非營利性服務業 257749.5  220077.3  11.2  8.3  2.9 
 第一產業 327571.0  316037.0  3.0  3.6  -0.6 
 第二產業 2513416.7  2644546.1  6.9  7.0  -0.1 
 第三產業 1297260.9  1015346.8  8.9  9.4  -0.5